WEBSITE HODOANVIETNAM.VN
Mở đầu
Đạo hiếu
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Họ Đoàn Việt Nam
Các ngày giỗ và sự kiện
Các chi họ Đoàn Việt Nam
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Tấm gương Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
HỌ ĐOÀN VÀ LỊCH SỬ
Danh nhân Họ Đoàn thời xưa
Nhân vật Họ Đoàn ngày nay
CÁC TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam
Hội đồng Đoàn tộc các cấp
Các tổ chức khác
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Hoạt động của HĐĐT VN
Hoạt động của HĐĐT các cấp
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Bản tin của HĐĐT VN
Bản tin của HĐĐT các cấp
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Tài trợ, công đức
NGƯỜI HỌ ĐOÀN NƯỚC NGOÀI
Họ Đoàn ở các nước
Hoạt động của các tổ chức và cá nhân người họ đoàn
Trao đổi thông tin
CÁC TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN | HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
Tổ chức Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

A- Phần thứ nhất 

GIỚI THIỆU CHUNG

HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM là một bộ phận cấu thành của cả Cộng đồng Họ Đoàn Việt Nam hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN của cả một dòng Họ. Vai trò của HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM không phải tự HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM đặt ra mà là do chính Cộng đồng con cháu Họ Đoàn cả nước mong muốn và được thừa nhận.

HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM đã trở thành một bộ phận cấu thành của cả cộng đồng. Tuy vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng Chi Họ cấu thành trong hệ thống của dòng họ có khác nhau nhưng đều nhằm một mục đích chung là: QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN, phấn đấu xây dựng một dòng Họ Đoàn Việt Nam ổn định, thống nhất, dân chủ và phát triển trường tồn. HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM là một bộ phận không thể thiếu được của Cộng đồng Họ Đoàn Việt Nam.

HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM và các Chi Họ thành viên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN của cả cộng đồng. Đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng con cháu trong cả nước, tạo nên sự nhất trí về đường lối và tinh thần trong cộng đồng, thắt chặt mật thiết giữa các Chi Họ với Hội Đồng để thực hiện thắng lợi công cuộc QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN dòng họ.  

Quá trình QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN dòng họ là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường và tồn tại lâu dài nhiều phong tục tập quán khác nhau. Trong quá trình đó còn có sự khác nhau giữa các Chi họ, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo... Những biến đổi về cơ cấu của phong tục tập quán và thành phần xã hội đang đặt ra cho công tác vận động cộng đồng nói chung và công tác của Hội Đồng nói riêng những vấn đề mới. Nhu cầu kết nối, mở rộng việc tập hợp các Chi họ trong cả nước đặt ra một cách cần thiết. Mặt khác một số bộ phận con cháu trong cộng đồng chưa thực sự hiểu hết và coi trọng ý nghĩa của vấn đề, nên làm ảnh hưởng phần nào đến khối đại đoàn kết của cả dòng họ chúng ta.

Trong bối cảnh đó, tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ, một sự nghiệp đầy khó khăn gian khổ, càng đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn kết trong họ, phát huy quyền bình đẳng của mọi người. Do vậy vai trò của HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM và các Chi họ thành viên càng quan trọng. Nâng cao vai trò, tác dụng của HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM trong Cộng đồng là một yêu cầu của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển dòng họ.

 

B- Phần thứ hai

TỔ CHỨC HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

Cơ cấu của Hội đồng gồm có 61 ủy viên. Dưới đây là các Ủy viên đại diện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên thường trực.

I- CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

1- Ông: Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch HĐ (0982267886)

2- Ông: Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch HĐ (0902666666)

3- Ông: Đoàn Hữu Ngạn - Phó Chủ tịch HĐ (0913262215)

4- Ông: Đoàn Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐ (0968221368)

5- Ông: Đoàn Nhuận - Phó Chủ tịch HĐ (0913408657)

6- Ông: Đoàn Thế Huy - Phó Chủ tịch HĐ (0949799799)

7- Ông: Đoàn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch HĐ (0913913456)

8- Ông: Đoàn Ngọc Lượng - Phó Chủ tịch HĐ (0982548939)

9- Ông: Đoàn Minh Khôi - Phó Chủ tịch HĐ (0903405789) 

II- ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

1- Ông: Đoàn Hải Ưng (0902275111)

2- Ông: Đoàn Công Chương (09181033659)

3- Ông: Đoàn Văn Hùng (0916487469)

4- Ông: Đoàn Tiến Họp (0994829180)

5- Ông: Đoàn Ngọc Bảy (0369625073)

6- Ông: Đoàn Quốc Lập (Hà Nội)

7- Ông: Đoàn Hữu Chinh (0963789798)

8- Ông: Đoàn Thế Xuyên (Quảng Ninh)

9- Ông: Đoàn Viết Trung (Nghệ An) 

III- CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

1- BAN TỔ CHỨC: giúp Hội đồng trong việc kết nối, thống kê báo cáo tình hình tổ chức , nhân lực của cộng đồng Họ Đoàn Việt Nam.

2- BAN TRUYỀN THÔNG: giúp Hội đồng trong việc tuyên truyền giáo dục nhận thức cho cộng đồng hiểu về lịch sử, truyền thống dòng họ, động viên tăng cường đoàn kết nhất trí xây dựng cộng đồng thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động hướng tới mục tiêu xây dựng tổ quốc, quê hương, dòng họ hưng thịnh, vững bền.

3- BAN TÀI CHÍNH: giúp Hội đồng thành lập và huy động các quỹ của cộng đồng để phục vụ lợi ích chung và duy trì các hoạt động của Hội đồng.

4- BAN QUẢN LÝ NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM - Đền Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng: giúp Hội đồng trong việc quản lý và kết hợp với Chính quyền và nhân dân xã Đoàn Thượng tìm giải pháp quản lý toàn diện.

IV- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Hội đồng được thực hiện theo các nguyên tắc:

1- Hiệp thương dân chủ

2- Hợp tác bình đẳng

3- Đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau

4- Phối hợp và thống nhất hành động

Trong sinh hoạt Hội đồng, các thành viên tự do bày tỏ ý kiến của mình, cùng nhau bàn bạc, hiệp thương dân chủ để đạt tới sự nhất trí, không mệnh lệnh, không áp đặt. Nếu có những ý kiến khác trên những vấn đề cụ thể thì cùng nhau trao đổi, thuyết phục, giúp đỡ nhau giải quyết. Trong hoạt động, các thành viên thỏa thuận với nhau về chương trình hành động chung và có nghĩa vụ giúp đỡ nhau, phối hợp thống nhất hành động để thực hiện chương trình đã thoả thuận. Bốn nguyên tắc đó có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nguyên tắc 1 và 4 là rất quan trọng.

VIDEO CLIPS
Video
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P2 - Thay đổi nhân sự
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P1 - Rút kinh nghiệm
CA KHÚC ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
Họ Đoàn Việt Nam
BẢN TIN MỚI NHẤT
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
Lời tuyên thệ Họ Đoàn
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP CÔNG ĐỨC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2017 - 2019
CÔNG KHAI NGUỒN QUỸ HỌ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 53 | Tất cả: 5,816
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn